Jaarverslagen

Financiele verantwoording 2018

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2018. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2018 t/m 2016.

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

 

Meerjarenoverzicht baten en lasten 2018, 2017 en 2016

Baten

2018

2017

2016

2015

Schenkingen algemeen

14.600

15.200

5.000

--

Project subsidies/schenkingen OZ

0

0

   

Ontvangen subsidies

0

 0    

Belastingen

0 0

4

--

Winstdeling

35.397

25.951

21.429

--

Bijzondere baten en lasten

0

0    

Rente

 0

0

     0

--

         

Totaal baten

49.997

41.151

32.624

--

         

Lasten

 

 

 

 

Belastingen

2.226

2.449

2.494

--

Rentekosten

6.610

7.347

9.487

--

Verstrekte schenkingen

 0

0

0

--

Kantoorkosten

250

 93

431

Bankkosten

311

309

304

--

Onroerende zaken onderhoud

 0

0

0

--

Diverse kosten

500

3.372

631

 
Erfpachtskosten

16.414

14.749

14.749

 
         

Totaal lasten

26.311

28.319

28.430

--

 

 

 

 

 

Resultaat

23.686

12.832

4.194

--

Afschrijvingen onroerende zaken

18.925

15.911

17.418

--

         

Resultaat na afschrijvingen

4.761

-3.079

-13.224

--

         

 

 

  Toelichting op baten en lasten

Baten

 

-Schenkingen algemeen: dit betreft schenkingen van particulieren.

 

- Winstdeling: als vergoeding voor de inbreng van gebouwen en gronden in een BD-landbouwbedrijf, ontvangt de stichting een aandeel in de winst.

Het winstaandeel is vastgesteld op € 35.397.

- Renten: de betaalde renten hebben betrekking op een hypothecaire lening bij de Triodosbank NV en op betaalde rente op particuliere leningen.

 

Lasten

 

- bankkosten: betalingskosten Triodosbank

-

- Afschrijvingen onroerende zaken: dit betreft de afschrijvingen op de per eind december 2010 verworven bedrijfsgebouwen en de in erfpacht verworven landbouwgronden en op energie systemen.

 

Balans 2018

Jaar

2018

2017

2016

2015

         

Activa

       

Vaste activa

331.842

350.804

366.714

--

         

Deelname Oosterwaarde CV

38.191

16.878

14.427

 

Vlottende activa

20.721

6.663

846

--

         

Totaal activa

390.791

374.345

381.987

--

         

Passiva

       

Eigen vermogen

84.020

79546

80.625

--

Langlopende schulden

306.521

294.799

293.988

--

Kortlopende schulden

250

0

7.374

--

         

Totaal Passiva

390791

374.345

381.987

--

         

 

Toelichting op de balans

 

Vaste activa:

De vaste activa betreft de boekwaarden van het erfpachtrecht, de eigendom in gebouwen en energiesystemen, respectievelijk erfpachtrecht €  6.264, gebouwen € 317.842, energiesystemen (zonnepanelen) € 7.773

Vlottende activa: saldi bankrekeningen plus nog te ontvangen winstdeel van de Oosterwaarde CV  €  12.308.

Passiva:

Eigen vermogen: het saldo van de bezittingen minus de lang- en kortlopende schulden € 84.020, dat het eigen vermogen hoger is dan in 20167 wordt veroorzaakt door het positieve resultaat in 2018.

Lang lopende schulden;

De hypothecaire lening Triodos ad € 124.091 en de onderhandse leningen voor een bedrag ad. € 182.430.

De onderhandse leningen lopen op, omdat we daarmee verbouwingen financieren.

De waarde van die verbouwingen worden niet toegevoegd aan dewaarde van het onroerend goed, omdat deze in de balans van de Oosteraarde CV worden opgenomen..

In 2018 zullen de verbouwingen worden afgerond. Het betreft een verbouwing aan de BSO ruimte in de schuur en het opknappen van het woonhuis.

kort lopende schulden;

in hoofdzaak de verplichte aflossingen, bankprovisie en administratiekosten voor het jaar 2019 in totaal € 4.000