Jaarverslagen

Financiele verantwoording 2014

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2014. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2014 t/m 2011.

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

 

Meerjarenoverzicht baten en lasten 2017, 2016, 2014 en 2011

Baten

2017

2016

2014

2011

Schenkingen algemeen

15.200

5.000

5.138

5.342

Project subsidies/schenkingen OZ

0

0

   

Ontvangen subsidies

0

 0    

Belastingen

0

4

4.217

0

Winstdeling

25.951

21.429

8.166

4.314

Bijzondere baten en lasten

0

 6.195    

Rente

 0

0

     90

90

         

Totaal baten

41.151

32.624

17.611

9.746

         

Lasten

 

 

 

 

Belastingen

2.449

2.494

4.025

28.996

Rentekosten

7.347

9.487

1.188

179

Verstrekte schenkingen

 0

0

1.198

0

Kantoorkosten

93

 431

Bankkosten

309

304

40

54

Onroerende zaken onderhoud

 0

0

212

2.500

Diverse kosten

3.372

631

   
Erfpachtskosten 14.749  14.749    
         

Totaal lasten

28.319

28.430

6.663

31.729

 

 

 

 

 

Resultaat

12.832

4.194

10.948

-21.983

Afschrijvingen onroerende zaken

15.911

17.418

16.754

27.042

         

Resultaat na afschrijvingen

 -3.079

-13.224

-5.806

-49.025

         

 

 

  Toelichting op baten en lasten

Baten

 

-Schenkingen algemeen: dit betreft schenkingen van particulieren.

 

 

- Winstdeling: als vergoeding voor de inbreng van gebouwen en gronden in een BD-landbouwbedrijf, ontvangt de stichting een aandeel in de winst. Het winstaandeel is vastgesteld op € 25.951.

- Renten: de betaalde renten hebben betrekking op een hypothecaire lening bij de Triodosbank NV en op betaalde rente op particuliere leningen.

 

 

Lasten

 

- bankkosten: betalingskosten Triodosbank

-

- Afschrijvingen onroerende zaken: dit betreft de afschrijvingen op de per eind december 2010 verworven bedrijfsgebouwen en de in erfpacht verworven landbouwgronden en op energie systemen.

 

Balans 2017

Jaar

2017

2016

2012

2011

         

Activa

       

Vaste activa

350.804

366.714

419.807

434.695

Deelname Oosterwaarde CV

16.878

14.427

 

20.000

Vlottende activa

5.663

846

4.153

719

         

Totaal activa

373.345

381.987

423.960

455.414

         

Passiva

       

Eigen vermogen

77.546

80.625

73.197

71.782

Langlopende schulden

291.799

293.988

338.182

370996

Kortlopende schulden

4.000

7.374

12.581

12636

         

Totaal Passiva

373.345

381.987

423.960

455.414

         

 

Toelichting op de balans

 

Vaste activa:

De vaste activa betreft de boekwaarden van het erfpachtrecht, de eigendom in gebouwen en energiesystemen, respectievelijk erfpachtrecht €  8.141, gebouwen € 332.673, energiesystemen (zonnepanelen) € 9.716

Vlottende activa: saldi bankrekeningen.

Passiva:

Eigen vermogen: het saldo van de bezittingen minus de lang- en kortlopende schulden € 77.546, dat het eigen vermogen lager is dan in 2016 wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat in 2017.

Lang lopende schulden;

de hypothecaire lening Triodos ad € 129.545 en de onderhandse leningen voor een bedrag ad. € 162.253.

kort lopende schulden;

in hoofdzaak de verplichte aflossingen, bankprovisie en administratiekosten voor het jaar 2018 in totaal € 4.000