Beleidsplan

Inleiding

De hoofddoelen van de stichting Meerwaarde zijn gericht op het ondersteunen en promoten van de biologisch-dynamische landbouw. Daarbij brengt zij de biologisch-dynamische landbouw onder de aandacht op alle maatschappelijke terreinen waar dat kan leiden tot meer bewustzijn en ervaring van mensen met en in de natuur en de mens als deel van het geheel, de aarde. in het bijzonder worden de doelstellingen nagestreefd door deel te nemen in een pergola bedrijf de Oosterwaarde CV, als stille vennoot. De stichting staat met het deelnemen in bedrijf(ven) midden in de praktijk van boer en deelnemers aan het bedrijf.

Het beleid

is gericht op drie hoofdgebieden:

  1. uitdragen van de “biologisch-dynamische” landbouw en de “pergola” idealen,
  2. mensen betrekken bij de BD- landbouw, leren en werken, stages, vrijwilligers, therapeutisch,
  3. waarborgen continuïteit voor regionaal werkende BD - landbouw bedrijven,

Werkwijze

Het algemeen bestedingsbeleid is gericht op het ondersteunen van initiatieven die op laagdrempelige en actieve wijze de biologisch-dynamische landbouw, plaatselijk of regionaal, bevorderen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan cursussen voor beginnende landbouwers of niet professionele deelnemers, samenbrengen vrijwilligers, creëren stageplaatsen, deelnemen aan publieke manifestaties. Daarnaast worden initiatieven ondersteund die de, in opdracht van de stichting, ontwikkelde idee van de Pergola-associatie, verspreiden en verder ontwikkelen. In het bijzonder worden de doelstellingen van stichting Meerwaarde nagestreefd door als stille vennoot deel te nemen in het Pergola bedrijf "De Oosterwaarde CV".

Vermogensbeleid

Het vermogen van de stichting Meerwaarde bestaat uit gebouwen en erfpacht gronden. Deze zaken zijn een onlosmakelijk deel van het biologisch-dynamisch landbouwbedrijf waaraan de stichting als stille vennoot grond en gebouwen in gebruik en genot heeft gegeven. Gronden en gebouwen zijn al meer dan 20 jaren in gebruik voor de biologisch dynamische landbouw. Om de continuïteit te waarborgen zijn deze gronden en gebouwen eind 2010 verworven van de uittredende boer. Overname was mogelijk vanwege de aanwezige financiering door particulieren en mede financiering door Triodos groenfonds. Naast schenkingen is de opbrengst uit dit (winstafhankelijke) vermogen op dit moment de belangrijkste inkomstenbron. Om dit vermogen te consolideren is het verwerven van aanvullende leningen en of donaties gewenst. Het bedrijf waaraan grond en gebouwen in gebruik en genot zijn gegeven staat mede garant voor het uitdragen van de door Meerwaarde gestelde doelen.

Beleid werven middelen

Om de doelen te kunnen realiseren is het verhogen van de structurele inkomsten noodzakelijk. Een traject voor het professionaliseren van de werving van middelen is gestart. Het beleid ten aanzien van het verwerven van nieuwe inkomsten c.q. middelen is gericht op aanvullen en vervangen van particuliere leningen die worden afgelost, schenkingen verkrijgen uit nalatenschappen, de aflossing van leningen omzetten naar schenkingen, structurele en/of eenmalige donaties stimuleren.

Beleid continuïteit BD

Het waarborgen van de continuïteit van de BD -landbouw plaatselijk of regionaal is voor Meerwaarde een belangrijk doel. Het verwerven van gronden en gebouwen op zich is een middel om op de langere termijn deze onroerende zaken vrij te krijgen van persoonlijk bezit en in te zetten voor de bilogisch dynamische landbouw.

Bij het voortzetten van een bedrijf door nieuwe boeren wordt de toetreding van nieuwe vennoten mogelijk gemaaklt en haalbaar doordat een ondernemer op de Oosterwaarde CV niet investeert  in overname kosten van het onroerend goed. De nieuwe BD -boer investeert alleen in roerende zaken en brengt zijn arbeid in.